CALVIN J. TEOLÓGIAI AKADÉMIA

 © Molnár László, molnarl@mail.t-com.sk

TEOLOGICKÝ INŠTITÚT J. CALVINA


A CJTA feladatai:


1. A Teológiai Kar mindennemű támogatása.


2. A Teológiai Könyvtár működtetése és gyarapítása.


3. A Zsinat által elrendelt, az egyetemi magiszteri teológusképzés után       következő nappali tagozatos lelkészképzés - az ún. 6. évfolyam - megszervezése és lebonyolítása.


4. A lelkésztovábbképzések szervezése és bebiztosítása.


5. Időszakos lelkészkonferenciák, és szemináriumok szervezése és lebonyolítása.


6. Teológus hallgatók gyakorlati képzésének biztosítása.

Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni.

Célkitűzésünk                                 Našim cieľom je

Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.

Poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám rozumnosti, dosiahnuť kázne rozumu, spravedlivosti, súdu a priamosti, dať prostým opatrnosť, mládencovi známosť a dômyselnosť. Nech čuje múdry a priberie naučenia, a rozumný tak nadobudne schopnosti spravovať. Sú to veci na porozumenie prísloviu a podobenstvu, slovám múdrych a ich záhadným rečiam hlbokým. Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti, múdrosťou a kázňou pohŕdajúci blázni.

 

Példabeszédek 1,2-7.

Kniha príslovia 1,2-7.

 

Úlohy TIJC:


1. Podporovať všetkými prostriedkami našu teológiu.


2. Starať sa o fungovanie Teologickej knižnice a akvizíciu potrebnej literatúry.


3. Zabezpečiť denné štúdium pre tzv. 6. ročník, ktorý nariadila Synoda pre teológov nastupujúcich do cirkevnej služby, a ktorý sa koná po ukončení magisterského štúdia.


4. Organizovať a zabezpečovať doškoľovanie duchovných.


5. Organizovať a zabezpečovať sporadické semináre a konferencie pre duchovných.


6. Organizovať a zabezpečovať prax pre študentov teológie.

Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať i vychádzať  pred týmto ľudom.

2Krónikák 1,10.   -   2. Kniha Kronická 1,10.